Oferta

Przedmiotem działania kancelarii jest w szczególności:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria radcy prawnego prowadzi działania w zakresie spraw:

 • alimentacyjnych,
 • rozwodowych,
 • o separację,
 • podziału majątku po ustaniu małżeństwa.

Prawo spadkowe

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

Prawo pracy

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • przywrócenia do pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • zapłaty wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • mobbingu.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • odwołania od decyzji ZUS,
 • świadczeń emerytalno-rentowych.

Prawo obrotu nieruchomościami

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • naruszenia posiadania,
 • zasiedzenia,
 • ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłu,
 • kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustanowienia drogi koniecznej.

Prawo konsumentów

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • sporów na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
 • klauzul abuzywnych (zapisów w umowach z konsumentami),
 • dochodzenia należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Prawo cywilne

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • zadośćuczynienia od podmiotów świadczących usługi medyczne,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • eksmisji.

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • zaskarżania czynności komornika,
 • ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją,
 • ochrony interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udziału w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,
 • ochrony byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
 • ochrony osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.

Postępowanie wieczytoksięgowe

Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy dotyczące:

 • wniosków o założenie księgi wieczystej, o wpis, o wykreślenie,
 • reprezentowania w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń 690 546 966